Milan Trkovský - stavební, výkopové a zemní práceRokycanova 993/29, 397 01 Písek, tel./fax: 382 212 028, e-mail: trkovsky@cbox.cz

O firmě

Společnost "TRKOVSKY s.r.o." působí na trhu již od roku 1998. Navázala na předchozí činnost firmy Milan Trkovský. I nadále zůstává ryze českou soukromou společností.

Specializujeme se na provádění těchto prací:

 Zemní práce

odkopy pro silnice, skrývkové práce, výkopy jam a rýh, kompletní přípravy území - HTÚ, hutnění násypů, pokládku kanalizace, čištění a úpravu koryt řek, odbahňování rybníků

demolice a bourací práce 

domy, průmyslové objekty, železobetonové stavby

nákladní dopravu

autodoprava a přeprava stavebních strojů do 30 tun 

stavební činnost

provádění staveb, zateplování budov, betonářské práce, natěračské práce apod.

inženýrské sítě

kompletní dodávky - kanalizace (kanalizační stoky a objekty, pokládka), vodovody, plynovody


 

 V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023219:

„Recyklace SDO ve společnosti TRKOVSKY s.r.o.“Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO), včetně asfaltových ker (při vhodných klimatických podmínkách) a výkopových zemin. Tato kompletní linka bude složena z několika na sebe navazujících dílčích technologií, které budou řešit jednotlivé kroky procesu zpracování SDO, a to od jeho přijetí až po finální uložení recyklovaného materiálu k dalšímu využití.
Projekt řeší problematiku pořízení technologie vhodné k výrobě stavebního recyklátu, čímž nahradí dosavadní způsob ukládání SDO na skládky. Díky recyklaci SDO vznikne prostor pro jeho opětovné využití, a to ať už ve stavebních technologických procesech (tj. například míchání betonového recyklátu do betonu, opětovné balení asfaltového recyklátu) nebo v rámci běžné stavební činnosti (použitím vhodných recyklátů do podkladových vrstev, stavební zásypů apod.). Technologie umožní využití až 95% odpadů místo jejich současnému skládkování.
Díky realizaci projektu bude vytvořena kapacita vhodná k recyklaci vlastního i externího SDO a zamezení jeho běžného ukládání na skládky. Recyklovaný materiál bude možné znovu využít v rámci běžné stavební činnosti žadatele.
Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies